Projekti- ja asiantuntijapalvelut

Projekti- ja asiantuntijapalveluidemme tavoitteena on tarjota asiakkaalle tietohallinnon kehitystöitä. Palvelukokonaisuus sisältää sekä kertaluonteisesti toteutettavia laajempia projekteja, ketterin menetelmin toteutettavia pienkehitystöitä, IT-Päällikkö -palvelua sekä auditointi- ja kartoituspalveluja.

Palvelukokonaisuutemme koostuu seuraavista osa-alueista: 

  • Projektipalvelut
  • IT-Päällikkö -palvelut, asiantuntijapalvelut ja konsultointi
  • Ketterät pienkehitykset
  • Auditoinnit ja kartoitukset

Projektipalvelut

Projektipalveluita tarjotaan asiakkaalle ainutlaatuisen tuotteen, palvelun tai tuloksen aikaansaamiseksi. Ainutlaatuisuudella tarkoitetaan sitä, että jokainen projekti on taustojen, olosuhteiden tai lopputuloksen kannalta ainutkertainen. Jokainen projekti räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja halutun lopputuloksen saavuttamiseen tähtäävä toiminta tapahtuu mahdollisimman suunnitelmallisesti, asianmukaisesti ja tehokkaasti. Projektin toteutusta johtaa Projektipäällikkö, jolla on projektille nimetyt resurssit toteutusta varten. Kaikilla projekteilla on lisäksi etukäteen määritellyt tulostavoitteet sekä aika- ja kustannustavoite. 

Auditoinnit ja kartoitukset

Asiakkaan IT-infrastruktuurin arvioinnit ja kehitystarpeiden määritykset tapahtuvat POLKU-kartoituspalvelumme kautta. IT-Infrastruktuurin ajantasaisuus ja mahdollisuudet kartoitetaan, jonka tuloksena esitämme suositukset sekä kehityspolun tarvittaville kehitystöille. Kehitystarpeet luokitellaan kriittisiin, tärkeisiin sekä suositeltaviin kehitystöihin. Erityistarkastelun kohteena suoritetaan asiakkaan IT-ympäristön tietoturva-auditointi jossa tietoturvasertifioitu asiantuntija katselmoi asiakkaan teknisen ympäristön tietoturvan tason sekä asiakkaan tietoturvakäytäntöjen ajantasaisuuden.

Ketterät pienkehitykset

Ketterät pienkehitykset lukeutuvat myös osaksi projekti- ja asiantuntijapalveluidemme kokonaisuutta. Ketterien pienkehitysten tavoite on tarjota asiakkaalle IT-infrastruktuuriin liittyvää kehitystyötä ketterin menetelmin. Projektipalveluista konsepti eroaa siten, että pienkehitysten piiriin lukeutuvat kehitystyöt ovat kokoluokaltaan pienempiä ja täten eivät edellytä projektitoimituksille tyypillisiä palvelukomponentteja, kuten projektipäällikköä ja ohjausryhmätyöskentelyä. Ketterissä pienkehityksissä kehitystyö suoritetaan asiakkaalle asiantuntijoidemme toimesta toimeksiantona. 

IT-Päällikkö -palvelut

IT-Manager -palveluidemme tavoitteena on toimia asiakkaan oppaana tietohallinnon esimiestöissä. Asiakkaan apuna ovat kokeneimmat asiantuntijamme, jotka omaavat laajan kokemuksen tiedoista ja taidoista, joita tarvitaan omaa liiketoimintaa tukevan tietohallinnon toteuttamisesta. 

Data- ja analytiikkapalvelut

Kerätäänkö yrityksessäsi tietoa jota ei hyödynnetä? Puhuvatko yrityksesi tuotanto-, asiakastieto- ja talousjärjestelmät toistensa kanssa? Siirretäänkö ja käsitelläänkö teillä tietoa käsin? Onko asiakastietonne ajan tasalla? Onko sinulla tunne, että rutiininomaiset tekemiset vievät kohtuuttoman osan asiantuntijoidenne ajasta? Onko johdolla ajantasainen ja luotettava tieto miten yrityksellä menee? Pystytäänkö tehtyjen päätösten vaikutuksia seuramaan ajantasaisesti? Jos tuntuu, ettei kaikki ole vielä kunnossa, me autamme Teitä. 


Tiedolla johtaminen – toimimme oppaananne digitalisaation polulla

Data- ja analytiikkapalveluiden -tiimi toimii oppaanasi yrityksesi tietotyön digitalisaatiossa. Kalskahtaa komealta, mutta meille se tarkoittaa ihan vain arkisten asioiden tekemistä entistä tehokkaammin. Se voi tarkoittaa manuaalisten työtehtävien automatisointia, liiketoimintatietojen tuomista organisaation käyttöön helpolla ja turvallisella tavalla tai vaikkapa asiakasrekisterin tietojen eheyttämistä ja rikastamista ulkopuolisten tietokantojen avulla.  Liikkeelle on helpointa lähteä joko yksittäisestä jo tunnistetusta ongelmasta tai vaihtoehtoisesti kartoittamalla yrityksen prosessit ja niissä kerätyn tiedon sekä tunnistamalla kehityskohteita joilla voidaan saavuttaa hyötyjä. Projektien ei tarvitse olla jättimäisiä kuin takavuosien BI-hankkeet, vaan hyötyjä saadaan monesti käyttöön jo muutaman päivän kehitystyöllä.

Kutsu meidät kertomaan lisää, mitä olemme tehneet yrityksissä ja mietitään yhdessä miten teidän yrityksenne saa digitalisaation hyödyt käyttöönsä.

Polku-palvelu

POLKU-selvityksen tavoitteena on ensisijaisesti antaa asiakkaalle selkeä kehityssuunnitelma IT-ympäristön digitalisaatiosta. Polun avulla asiakkaalle annetaan näkymä ja konkreettisia kehityssuosituksia siihen, mitä IT-kehitystä tulisi tehdä ja missä järjestyksessä.

Lue lisää POLKU-palvelusta.