<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1335718923188186&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hae sivustolta

Aloita kirjoittamalla vähintään 3 merkkiä

  BLC-osuuskunnan liiketoimintojen kasvu perustuu kestävyydelle

  BLC-osuuskunta toimii aloilla, joissa kasvunäkymät ovat 
  haastavista taloudellisista ajoista huolimatta hyvät. Tarve 
  luotettavalle tiedonsiirrolle ja turvatekniikalle tulee lisääntymään tulevaisuudessa entisestään.

  BLC-osuuskunnan kumpaakin liiketoimintaa on viety eteenpäin konsernin kasvustrategian mukaisesti. Yritysostojen tiimoilta tapahtunut turvaliiketoiminnan laajentuminen on saatu haltuun, ja BLC Turvan viime vuoden tilikausi oli positiivinen. Haastavista markkinoista huolimatta yhtiö kykeni säilyttämään ja jopa lisäämään markkinaosuuttaan.

  Yritysmaailmassa viime vuosina yhä tärkeämmäksi noussut vastuullisuus teema on osa BLC-osuuskunnan eettisiä periaatteita, joita osuuskunta on sitoutunut noudattamaan sekä päätöksenteossaan että jokapäiväisessä toiminnassaan. Osuuskunnan hallitus seuraa tarkoin yhtiöidensä toiminnan vastuullisuutta. Johdon raportointi on molemmissa liiketoiminnoissamme korkealla tasolla, ja hallitus saa oikea-aikaista ja oikeaa tietoa päätöstensä tueksi.

  EU:n tasolta kohti vastuullista liiketoimintaa ohjataan kestävyysraportointidirektiivillä, joka velvoittaa listattuja ja suuria yrityksiä laatimaan toiminnoistaan vastuullisuusraportoinnin (ESG). Raportoinnissa yritys raportoi toiminnastaan ympäristövastuun sekä hallinnollisen ja sosiaalisen vastuun näkökulmasta. Savonlinnan BLC-osuuskunnan osalta raportointivelvollisuus tulee voimaan ensi vuodesta lähtien. Meille on tärkeää pysyä vastuullisuuskysymyksissä ajan tasalla, ja olemme kohdentaneet myös raportointiin 
  resursseja.

  Jotta voimme toimia vastuullisesti, on liiketoimintojen oltava taloudellisesti kannattavia – ja toisaalta – vastuullinen toiminta tukee kannattavia liiketoimintoja. BLC-osuuskunnan toimintaa ohjaa ensikädessä taloudellinen vastuu osuuskunnan n. 8 000 omistajalle, jotka odottavat sijoituksilleen vastinetta. Vakaan tuoton ohella omistajillemme on tärkeää, että kehitämme liiketoimintojamme kestävästi, olipa kyse sosiaalisesta vastuusta, ympäristöstä tai hallintotavasta.

  Savonlinnan BLC-osuuskunta toimii yhteiskunnan toimintojen kannalta kriittisillä aloilla: jotta pystymme täyttämään liiketoiminnoille asetetut tavoitteet, on palveluketjujen oltava kaikilta osin vastuullisesti hoidettu. Esimerkiksi BLC Turvassa vastuullisuuskysymykset otetaan puheeksi usein jo asiakkuudesta neuvoteltaessa: asiakkainamme on myös julkissektorin toimijoita. BLC Telecomin valokuituverkoston 
  rakentamisessa huomioidaan ympäristövaikutukset yhteistyössä alihankkijoiden kanssa.

  Menestyvä liiketoiminta perustuu viime kädessä osaavaan ja vastuunsa tuntevaan henkilöstöön. Savonlinnan BLC-osuuskunnan molemmissa liiketoiminnoissa työntekijöiden motivaatiota ja sitoutuneisuutta noudatetaan henkilöstöpolitiikkaa, jossa korostuvat vastuulliset toimintatavat, 
  vuorovaikutuksen avoimuus ja työntekijöiden yhdenvertaisuus. Savonlinnan BLC-osuuskunnan arvot – iloisuus, tuloksellisuus, uudistuvuus ja asiakaslähtöisyys – ovat kaiken toimintamme perusta, joiden mukaan toimiminen on jokaisen työyhteisömme jäsenen vastuulla.

  Tietoliikenne ja kiinteistöturvallisuus ovat aloja, joissa kasvunäkymät ovat nyt Suomessa muihin toimialoihin verrattuna keskimääräistä paremmat. Yhteiskunnan digitalisoituessa tarvitaan tiedonsiirtomenetelmiä, joiden kapasiteetti riittää vuosikymmeniksi eteenpäin. Myös kiinteistöjen turvajärjestelmien kysyntä yhteiskunnassamme kasvaa koko ajan.

  Osuuskuntamme luottaa tulevaisuudessakin BLC Telecomin ja BLC Turvan liiketoimintoihin ja panostaa  niiden kestävään kasvuun vastuullisesti.

  Jari Suomalainen
  hallituksen puheenjohtaja
  Savonlinnan BLC-osuuskunta

  Aiheet: